Giới thiệu chung về Sở Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan

 

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Khu liên cơ II, Số 04 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (0258)3822158 - (0258)1819979
Fax : (0258)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn

----------------------------------------------

A. Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

1. Giám đốc Sở

Họ và tên khai sinh: Võ Hoàn Hải

Ngày tháng năm sinh: 02/5/1976

Quê quán: Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Chỗ ở hiện nay: 123B Hồng Bàng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Cấp ủy hiện tại: Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

Chức vụ:  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Phó Giám đốc

Họ và tên khai sinh: Lê Đình Thuần

Ngày tháng năm sinh: 21/12/1967

Quê quán: Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Chỗ ở hiện nay: 34 Vĩnh Xương, Vĩnh Hải, Nha Trang

Cấp ủy hiện tại: Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

3. Phó Giám đốc

Họ và tên khai sinh: Đỗ Hữu Quỳnh

Ngày tháng năm sinh: 28/6/1968

Quê quán: Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa;

Chỗ ở hiện nay: Khu đô thị Hà Quang II, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Cấp ủy hiện tại: Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

B. Nhiệm vụ đảm nhiệm

1. Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và Giám đốc được quy định theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 b) Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch-tài chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài; cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng; công tác thanh tra các đơn vị trực thuộc Sở; công tác Đảng; công tác phụ nữ của ngành.
c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Thanh tra Sở.
d) Phụ trách địa bàn: Thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh và huyện Khánh Sơn.
đ) Trực tiếp phối hợp, làm việc với các Ban của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Ban Dân tộc, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Hội Khoa học-Tâm lý giáo dục tỉnh.
e) Chủ tài khoản thứ nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

2. Ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc

a) Phụ trách các lĩnh vực: giáo dục trung học; giáo dục dân tộc; chỉ đạo Đề án dạy và học ngoại ngữ đối với giáo dục phổ thông; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác chính trị tư tưởng; công tác học sinh, sinh viên; giáo dục đại học; giáo dục thường xuyên; công tác liên kết đào tạo; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác môi trường; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác thanh tra các đơn vị trực thuộc Sở; công tác văn phòng; công tác công đoàn.
b) Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên; Phòng Chính trị, tư tưởng; Văn phòng Sở.
c) Phụ trách địa bàn: thị xã Ninh Hòa, các huyện: Vạn Ninh, Trường Sa.
d) Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh; thực hiện nhiệm vụ tại các hội đồng, ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định.
đ) Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở Giáo dục và Đào tạo.
g) Chủ tài khoản thứ hai của Sở Giáo dục và Đào tạo.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

3. Ồng Đỗ Hữu Quỳnh - Phó Giám đốc

a) Phụ trách các lĩnh vực: giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; công tác khảo thí; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác khoa học (sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học của ngành, của tỉnh); công tác thanh tra các phòng giáo dục và đào tạo.
b) Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục Mầm non; Phòng Giáo dục Tiểu học; Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin.    
c) Phụ trách địa bàn: Các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh.
d) Phối hợp với các sở, ban, ngành để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; thực hiện nhiệm vụ tại các hội đồng, ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.