TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VÀ THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

I. TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

- Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa mong nhận được sự phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:
- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như sau: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…
- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.
- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.
Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:
- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ:
http://dichvucong.gov.vn/guipakn.
- Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, Số 01 Trần phú, Nha Trang, Khánh Hòa:
Số điện thoại chuyên dùng: 0258.3822.765;
Địa chỉ thư điện tử: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn.
Hãy truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.gov.vn/guipakn để đồng hành với Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính vì sự thịnh vượng của đất nước.
Lưu ý:
- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
- Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại ( hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại; tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
II. SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
- Công chức tiếp nhận hồ sơ: Trương Gia Thơ
- Số điện thoại: (0258) 3811483
- Email: tgtho@khanhhoa.edu.vn

III. SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC PHÂN CÔNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VÀ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Ông Võ Hoàn Hải
+ Số điện thoại: (0258) 382 1119
+ Email: vhhai@khanhhoa.edu.vn
- Phó Chánh văn phòng: Ông Đỗ Thành Trung
+ Số điện thoại: (0258) 381 8625
+ Email: dttrung@khanhhoa.edu.vn

IV. PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - SỞ NỘI VỤ
+ Số điện thoại: 0258.3810.440
+ Email: cchc.snv@khanhhoa.gov.vn

V. QUY ĐỊNH ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC

1. Đường dây nóng về chi phí không chính thức là số điện thoại và thư điện tử công vụ nhằm tiếp nhận những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh canh Cấp tỉnh (PCI)
2. Số điện thoại đường dây nóng là: (+84) 258.3527.135 hoạt động trong giờ hành chính, đặt tại Bộ phận tiếp công dân của thanh tra tỉnh Khánh Hòa và được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Hộp thư điện tử thuộc đường dây nóng là: thanhtra@khanhhoa.gov.vn
4. Bộ phận thường trực tiếp nhận, phân loiạ, xử lý thông tin đường dây nóng thuộc thanh tra tỉnh, thực hiện xử lý thông tin nóng trong giờ hành chính tại trụ sở Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: số 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.