Monday, 27/09/2021 - 13:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;           Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Ngày ban hành:
06/03/2009
Ngày hiệu lực:
06/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Ngày ban hành:
06/03/2009
Ngày hiệu lực:
06/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Ngày ban hành:
06/03/2009
Ngày hiệu lực:
06/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên bao gồm: tổ chức và quản lý; tuyển sinh và hoạt động giáo dục; nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ quản lý, nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên, học sinh. 2. Quy chế này áp dụng đối với trường chuyên cấp THPT thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), các lớp chuyên của trường THPT chất lượng cao xây dựng theo Quyết định số 89/TTg ngày 17 tháng 02 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ và trường chuyên chuyên thuộc các đại học, trường đại học (sau đây gọi chung là trường chuyên).  
Ngày ban hành:
06/03/2009
Ngày hiệu lực:
06/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
    Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;    Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Ngày ban hành:
06/03/2009
Ngày hiệu lực:
06/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy chế này quy định về tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy, bao gồm: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trong công tác tuyển sinh; chuẩn bị và công tác tổ chức cho kỳ thi; chấm thi và phúc khảo; xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển; chế độ báo cáo và lưu trữ.
Ngày ban hành:
04/03/2009
Ngày hiệu lực:
04/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp .
Ngày ban hành:
04/03/2009
Ngày hiệu lực:
04/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy chế này quy định về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi; công tác đề thi; coi thi; chấm thi và phúc khảo; công nhận tốt nghiệp; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra, xử lý vi phạm và khen thưởng.
Ngày ban hành:
04/03/2009
Ngày hiệu lực:
04/03/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website